Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | free big tits
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 
realistik sisme bebek

About Me

Top 10 Referers

realistik sisme bebek satis

K?z arkada??m Brooke her zaman onun vah?i bir ?izgi oldu. ?akac? vah?i, y?k?c? vah?i de?il. Ilk defa bir kamu banyoda seks vard?, ben erotizm geldi?inde o m?layim, vanilya ya da s?radan bir ?ey i?in a?a?? de?ildi biliyordu. O ailesi b?y?yor b?y?k bir k?sm? i?in te?hircileri ve o an? ka??rmamak i?in erken bir ya?ta etkilenmi?tir dedi. O da di?erleri gibi g?r?n?yor ne olursa olsun v?cudunuzun gurur duyulacak s?ylendi. Kendinize emin olun ve yayar cinsellik bir?ok ?ekecek b?y?k bir ak?m olacak. Seks hakk?nda hi?bir korku ve hi?bir asmak-up gerekir ve sa?l?kl? bir ya?am i?in yol a?acakt?r. Yoldayken kuzeyde seyahat birka? y?l GOGUS BUYUTUCU Bayan AZDIRICI ?ncesine, o kendili?inden ?zerinde leant ve benim kot unbuttoning ba?lad?. Adam s?rd? ba? veren kad?nlar hakk?nda duymu?tum ama hi? ba??ma d???nd?m. O biraz benim k?lot a?a?? ?ekmek i?in yeterli bir oda vard? ve benim dick tamamen kat? ve zonklama, eyleme f?rlad?. Elleriyle i?ine t?k?rmek ve ?s?nma gibi beni ok?amaya ba?lad?. Ben hissediyorum nas?l emin de?ildi. ?ok tuhaft?. Ben bu kadar zevkli nihai ve seks yapmak i?in beni l?tfen isteyen benim hatun ?zerinde cehennem gibi heyecanl?yd?. Ama ayn? zamanda ben hen?z bir kaza s?r?? ve ?nlenmesi konusunda daha fazla konsantre olmak istedi?i gibi gidelim haz?r de?ildi. Bir kere o benim et o onun k?t? dil ve tatl? yumu?ak dudaklar? devrald? ve benim ayak parmaklar?nda kar?ncalanma gibi yuttu Lubed vard?. Ben inan?lmaz derecede sallanan s?cak ve a?a?? bakt? ba??n? tekerlek ve ba?ka bir el vard?. "Brooke Kahretsin! Ohhh bok emmek bebek bebek lanet emmek! "Araba bana biraz s?r?klenmeye ba?lad? ben neredeyse unutuyordum bir zaman vard?. Benim araba benim sa? ?eritte ba?ka yak?n geliyordu "Vay bok" diye ba??rd?. "Bebe?im, sana ne yapmak ?al??t???n?z biliyor ve kesinlikle olur. Ben bu y?zden istiyorum ama ?imdi zaman Brooke de?ildir. Tamam m?? "O tam olarak anla??lamam??t?r ama bu, di?er zamanlarda da ili?ki i?inde ?al???rken onu tutmak vermedi. Ben sadece akl?n do?ru ?er?eve i?inde tabiri caizse iyiye gitmek i?in alamad?m. Ben hi?bir m?zik m?zik oynamak i?in her ?eyi denedim. Kirli konu?urken tamamen ??plak olan Brooke belirli bir k?yafet giyen Brooke veya Brooke sadece ben kirli konu?maya; hi?bir ?ey lanet ?al??t?! Bir Pazar g?n? ??leden sonra her di?eri gibi olduk?a fazla oldu. Biz aya?a kalkt? ve baz? kahvalt? ve sabah gazetesini okurken biraz ?nce etraf?nda oynad?. Evin etraf?nda baz? boktan Home Depot gitmek zaman? gelmi?ti. Ben bunu duymak istiyorum ?nce almak zorunda oldu?unu biliyordu ?nce bir kenara koymak istiyorum Little projeler. Brooke ve ben o benim sinek unzip d?rt? ald???mda ?ehir bir ana par?as? ?zerinden gidiyordu. "Ohh bok d???n?yordum! Ben ?nce bu ?ekliyle kasabas?nda!? "Ben b?y?k bir k?sm? sakin oldu. Pardon, ben daha ?nce ayn? sinir bozucu bir yolda gitmek i?in gidiyordu emin d???nd?m ??nk? ba?lang??ta bu tarif heyecan benim eksikli?i. Biz kuzeye kadar devam edildi?inde karayolu ?zerinde trafik hakk?nda endi?e ediyordu. Burada, bir arkada? ya da bir akrabas? ge?irerek ve utan? hissetmek istiyorum hakk?nda endi?eliydi. Ama bu anla?ma oldu. Bu ?zg?rl?k birinin yerine ekili istiyorum ki utan? verici bir zihniyet. Ben de ba?kalar?n?n yerine kendim zevk ve ?u an ya?ayan, ne d???nd??? konusunda endi?eli idi. Bu daha iyi yapmak i?in s?z verdi ve horoz emmek i?in Bebe?imin yetene?ini efsane biri olsa sadece normal bir hareket ba?lad?. Biz, normal bir ortamda olsayd?, ben onun bo?az?n? a?a?? goo heaping y?kler vurmadan ?nce ?ok daha uzun take me olmaz. Ben emin olun bir ?ey bize de zarar verebilir, ??nk?, e?imler ve darbelere ?zerinde dikkatle s?r?c? oldu. Brooke benim gaf yutulmak ve ???rme refleksi eksikli?i ne kadar b?y?k oldu?unu g?sterdi. Diye bu sefer beni almak i?in denemek i?in tam ge?i?li oldu?u gibi direksiyon simidi ve ba??n? di?er bir el vard?. Ben g???sleri yard?mc? olaca??n? e?er onu g?rmek i?in hissetmek i?in onu g?mlek alt?nda ula?abilir Brooke bile yapt?. Bu ne diye o beni mutlu etmek i?in her ?eyi yapmak isteyen, onun hakk?nda o kadar da fantastik bir lanet inan?lmaz k?z. Brooke da genellikle i?e yaramaktad?r benim horoz kafas? tonguing oldu ama bu sefer beni gev?etmek almak i?in ?ok fazla ?ey yapmad?m. O beni cesaretlendirdi kadar Brooke ba??n? soktu, "ok bebek; istedi?iniz ne olursa olsun. A?z?mda benim bo?az?na cum hissetmek istiyorum ?ok iyi hissediyorum. Cum tatl?m i?mek istiyorum. Sadece bebek gidelim. Bunu biliyorum. Beni durdurmak istiyorsan?z ve e?er s?yle. " Kendimi ?a??rtt? ve bebek devam edin "dedi, ?nce bir dur i?areti sa? ba?parmak ve i?aret parma?? ile Brooke'un yana??n? ovu?turdu. Bizi hem mutlu yapaca??z. "Brooke, onu Cocksucking s?rd?rme ?nce bana g?l?msedi. Ra?men, bu sefer bir farkl?l?k vard? ve bana daha fazla heyecan var. O inme benim ?aft emme s?ras?nda elini kulland?. Ben, sonraki 5 ya da ?ylesine dakika i?inde tam te?ekk?ll? bir jizz ?ekim uyar?lmak bedenim boyunca tan?d?k kar?ncalanma hissetmeye ba?lam??t?. Ben ger?ekten, benim dick onu g?zel a?z?n? doldurma bu muhte?em bal konsantre b?ylece Home Depot vard???m?zda ben herkesten uzakta arka park. "Bebek elinizle tutun! M?KEMMEL! Bu tam olarak ne ihtiyac?m. Bebek b?rakmay?n! S?cak Cocksucking orospu! " ?imdi iki elinizle ba??n? gitti ve daha kolay a?z?na lanet ba?lad?. G?zlerim onu ??t?k?r?k kaplama benim krank seslerini duyabiliyordu ba??m? geri ve kapal? idi. Inilti bo?uk ama yine de b?y?k bir turn-ben kendimi nihayet vaat edilen topraklara daha yak?n hissediyordu. "Ohhh Godd bebek suckit ... lanet suckit!!" Ben elleri ve a?z? ?ey, ayn? zamanda kendi sihirli ?al??ma vurmak asla neden bilmiyorum ama her zaman oldu?u gibi daha iyi asla daha ge? de?il. Ben onu g?mlek alt?na ula?t? ve onu bile y?ksek sesle inlemeye neden olan sert onu tits yakalad?. Onu ?ort a?a?? do?ru kayd?r?n ve onu m?kemmel ass kapmak i?in ben de yeterince onu g?mlek yukar? kald?rd?. Seni ?ok k???n? ??plak oldu?unu a?a?? ?ekti ve ben sadece onun lezzetli yanaklar? ?ap?rt?l? ba?lad?. Ben kendimi daha da yak?n e?i?ine gelen hissettim onu ??bile y?ksek sesle var inliyor. "Yess bebek ... Yess ... lanet bo?almak gonna! Bebek ALLLLLLL g?t?r?n! "Bu son ???l?k ile almak lanet a?z?na cesaret y?k sonra y?k vurdu. Daha ?nce hi? olmad??? gibi benim b?t?n v?cudu titriyordu. Her gram beni ?iddetli bir titreme gibi sert spasming oldu. Bu orospu ?ocu?u son istedim ??nk? benim horoz ?ok duyarl? hale ise umursamad?. Tamamen her son damlas?na emme, su gibi onu i?ti. Ben de direksiyonu sert ?arpt?m ya da boynuz gibi zorla honked. Yakla??k 10-15 saniye sonra o ba??n? getirmeden ?nce son k?rlang?c?n biraz a?a?? yutkundu. Y?z? ve ba? terli ve onu maskara ?al??an oldu ama ben hi? y?z?n? g?rd?m d???n?yorum b?y?k bir g?l?mseme vard?. I. Biz 'd nihayet yolculuk yapt? ve sonunda benim anksiyete ?stesinden gelmek istiyorum olarak o kadar mutlu ve rahatlad?m. Bu hi?bir yerde bir ?ey mi oldu ve ?imdiye kadar atmam?? en yo?un ve en keyifli Cocksucking. Bir sonraki gezimizin kadar beklemek ... lanet saklamak i?in bile!

Posted: 02:55, 2011-Nov-25
Comments (0) | Add Comment | Link

anal uyarici

Cindy, ben zaten bu y?zden a??k olmaktan s?r?ls?klam olmu?tu onu kas?k kolay eri?im oldu?u yeterli bacaklar? ayarlanabilir. O ?ehvet ile k?rm?z?, s?cak ve ?iddetli bir tutku almak i?in takdir ba??m? ?pt?. Ben onun pantolonunu alt?nda gitti ve onu kedi sadece bo?ulmu? lanet oldu. G?zleri kapand? ve o ba?lam??t? s?cak kavurucu nas?l diye s?zlanan oldu. Cindy kap? kar?? beni geri itti ve vah?ice benim dick yiyor geri d?nd?. Onu dil ve dudaklar? benim zonklama et sihirli ?al??t? ba??n? h?zla yukar? ve a?a?? sallanan ve. K?pe?i ile adam da geldi, i??i hala hayrete sessizlik i?inde bak?yordu. Neyse ki, k?pe?in devam Cindy benim horoz kesintisiz yutma devam gibi nefes nefese dal?p. Ben onu beyaz k?lot kapal? de?ildi k???n? ?atlak k???k bir g?rebiliyordu ?imdi ba??n? iki elleri vard?. Yani ben onu s?k? k???ndan kemik derin g?mmek istedi?i gibi bana daha fazla a??k var. "Bebek, bebek kolay, k???n? bebek benim horoz fuck. K???n? pound istiyor. "Evet bebek Aman s?k? k???k Butthole kiloluk, evet." Biz de o beni ata biner belirtildi?i gibi arka koltukta olsun y?netilen ile. O ve onun sutyen unhooked ve onun etli titties kurtard?. O, onun getirmi? oldu?u madeni var ve yumu?ak Hen?z gibi k?t? bir s?r?? i?in benim dong lathered. Cindy benim schlong ?zerine yava? yava? a?a?? hafifletti ve o bana onun oturdu?undan e?ek al??mak gibi ilk bindirmeler yava?. Bir kere biz, bizim h?z?n? ald? bir ritm i?ine ald?. Onun b?y?k kutular s??rayan ve kal?alar? ?zerine d?zenlenen serbest?e flopping. Onu pislik benim arac? s?k?ca kavrad? benim kas?k i?ine topraklama oldu?u gibi ayn? zamanda onu kedi odaklanmak i?in inan?lmaz bir d?n?? oldu. Ben izlerken adamlar postions d?nm??lerdi fark ettim. Baz? ?n g?r?n?m izledi ve di?erleri ona benim dick onu pislik i?ine ?eken Relishing arkas?nda ise onun tokmaklar? ?al?yor. Hatta baz?lar? i?lerini yapm?yor onlar? izlemek bile bakmakta de?il, pantolonunun i?inde musluklar ovu?turarak. Biz nefes nefese ve tutku bu do?a?lama an? olarak inleyen her ikisi de nirvana ula??yordu. K???n?, ?imdiye kadar gezmi?ti s?rt?nmenin nihai duygu benim horoz bo?az?n? bir mengene gibi oldu?u gibi sabit onu kavun yakalad?. Ben daha ?nce lanet ?zerinde sexshop AZDIRICI Cindy bu k?s?r g?rmemi?tim istiyorum ve onu seviyordum. O di?erleri onu izliyor ve hatta belki de elde edildi biliyordu erotizm ba?ka bir zaman o gitti gibi. Ben, ben onlar? benim uyluk a?a?? ?al??an hissediyordu benim pubes iliklerine onu sular? fark ettim. Onu kedi dudaklar? yo?un duygular ona lanet bir denizci gibi cuss neden olu?turarak sa? ve cilt boyunca ko?uyorlard?. Benim toplar? darbe i?in a?r?yan ve son bir sanc? ile m?mk?n oldu?unca ?ok cum onu ??pislik doldurmak i?in gidiyordu. Ben, ben onu seksi ?atlak derin s?cak y?k sonra y?k ?ekim yapmadan ?nce m?mk?n oldu?unca uzun s?re elde tutulan olarak ben cumming s?yledim. Ben onlar? bu kadar sert yakalad? onu g???sleri ??r?kler b?rakmad? ?a??rd?m. Benim titreme, onun i?in o benim kas?k ?zerine patlad? gibi ay? ?ok. Onu popo benim horoz ?zerine yi?it?e kelep?eli olarak Cindy a??r ??rp?nan oldu. V?cudu birbiri ard?na b?y?k bir doruk taraf?ndan harap oldu?u gibi o destans? canl?l??? ile titriyordu. Biz, tek v?cut di?erine aktar?lan elektrik olarak birlikte ellerini s?kt?. O bo?ulmu?, onu bal nehri olarak benim alt yar?s?nda daha fazla s?rekli ak?yordu. Daha sonra beni ?st?ne hen?z sonsuz memnun nefessiz yat?yordu. D??ar?dan alk??larla ?nce birbirlerini takdir tutkulu bir ?p?c?k verdi. Pencereler art?k neredeyse bu?ulan?yor. Ancak, el bask?lar yeterli bir g?r?n?m hardcore eylem g?rmek i?in pencere vard?. S?ylemeye gerek yok, biz bu park m?mk?n oldu?unca ziyaret yapmak i?in gidiyoruz. Zaten cevaps?z istiyorum d???nmek i?in, tekrar ayn? hatay? yapmak istemiyorum.

Posted: 02:55, 2011-Nov-25
Comments (0) | Add Comment | Link

mutluluk hapi

K?z arkada??m Cindy ve ben cinsel olarak yeni ?eyler denemek i?in seviyorum. Her hatlar? ?apraz ha? ve ne biliyorum, bir g?ven ili?kisi i?inde in?a b?y?k miktarda var. Ben yak?nlardaki bir parkta voleybol ve futbol sahalar? e?lik eden b?y?k?e bir ?ok park etme arzusunu bir ?ey d???nm?yordu. Ancak herkes oradayd? alanlar? ve bir adam onun k?pekleri e?itim e?ilimi ?ehir i??iler i?in tasarruf sabah olduk?a erken oldu. Ben bu devasa park taraf?ndan bir?ok kez ge?ti ama gitmek gerek vard? asla. Cindy i?e gitmeden ?nce buraya asmak istedim neden merak ediyordum. Ben de do?ru ekipman d?ken oldu?u da banyo yan?nda park kullan?m? ?ok alanda arama de?ildi. ?ehir i??ileri, burada gerekli gibi makine ve di?er ara?lar s?rm??t?r. Cindy, sonra bana ?a?k?n beni ?pmek i?in ?zerine e?ilerek ?nce ?eytani bir g?l?mseme parlad? a?a?? freni koydu. O benim pantolon b?y?yen ??k?nt? ovu?turdu dillerini ?zg?rce birbirleriyle oynad?. Onu C fincan g???sleri yakalad? ve onun ?st?nden ona meme ile oynanan horoz ?imdi rock zordu. Ben bu beklemiyordum ama ben hayal etti?im daha s?cak lanet oldu. Daha sonra da benim meme ile oynarken benim g???s ovulur g?mle?imin alt?na dola?t?. realistik sisme bebek Penis O benim g?mlek yukar? kald?rd? ve beni deli, onlara kemirdi. Bunu zevk i?in yakla??k 90 saniye boyunca g?zlerim kapal? ama ben onlar? a??ld???nda ... T?m kent i??ilerinin durmu?tu ve Cindy ve bana bak?yordu. Ben g?mlek bast?rmaya ba?lad? ve Cindy gibi, "Ne yap?yorsun?" Ama bebek izliyor, ben "" Mesele bu sa?ma! Sadece arkan?za yaslan?n ve ben ?eyler hallederiz. O benim pantolon ay?klayacak ve benim kat? dikmek bulmak i?in yeterli kazarken nibble devam etti. "Bebek rahatlay?n. Ben bunu yapmak istiyorum. O benim horoz ??kard? ve bunun ?zerine feasted olarak beni bal G?ven, "Cindy sakin ve yat??t?r?c? bir cevap verdi. Orada yakla??k be? i??i vard? ve hepsi araba yakla??yor ba?lad?. Ben korkulu hen?z ikimiz i?in eylem bahar haz?r olmas? nedeniyle ilk g?r??te ne yapaca??n? bilmiyordu. Ancak, onlar sadece yeterince yak?n Bebe?imin porno Cocksucking becerileri daha iyi bir g?r?n?m alabilir huddle istedi?ini fark ettim. Elimi, benim neredeyse y?kl? horoz ?zerine onu a?a?? iterek ba??n? g?t?rd? o bol do?al madeni sa?lad?. O benim et sald?rd? Cindy Kullan?c? emme sesleri duyabiliyordu olarak i??ilerin hi?biri bir peep ??kard?. Benim toplar? s?k? ve krem ??bir ?fke unleashing yak?n olma gibi bir intikam slurped. Ben ?ok erken benim wad ate? etmek istemiyordu olarak biraz tutmak i?in s?yledim. Bunun yerine, onu gergin meme g?r?nt?lenen beyaz sutyen ile bir dantel gibi saklad? onu top ??kard?. Diye t?slad? ve zevkle soluk solu?a sutyen ?zerinden bu feasted.

Posted: 02:55, 2011-Nov-25
Comments (0) | Add Comment | Link

geciktirici krem

Ev sahibi cebinden bir deri kay??? ?ekti ve Ray'in kar?s? verdi. Elinde ald? ve g?l?msedi, ev sahibi ba??n? sallad? ve kocas?n?n ?nce dizlerinin batt?. O, onu serbest elinde horoz ald? ve a?z?na kafa kayd?rd? ve onu emmeye ba?lad?. Ray inledi ve kalabal?k diye ortaya koyduklar? ?aban?n takdir m?r?ldand?. O onun horoz sucked ve o alabilir diye kafa onun ereksiyon cilt taraf?ndan ?ok s?k? ?ekildi parlak, zordu kadar mil ok?ad?. Sonra onun horoz ?st?nden ve onun toplar? alt?nda deri kay?? aktarmas? ve s?k? ?ekti. O bir d???m ba?lad?lar ve onun horoz taban? etraf?nda yara ve ?ok s?k? ba?lad? ve daha sonra ev sahibi bakt?. Ev sahibi ona g?l?msedi ve onun o oldu?u gibi s?kmak vererek, kocas?n?n horoz ??kt?. O kalkt? ve ev sahibi sahne kenar?na ?a??rd?. Ba?lar?n? dokunarak oldu b?ylece, yerlerini, her kenar d??eme ald? ve v?cutlar? z?t y?nlerde d??ar? gitti. Host uzun bir g?zleri ba?l? ??kard? ve onun i?in ba?lar?n? kald?rd?. G?zlerini etraf?nda ilk sararak, o da kendi etraf?nda sar?l?r ve k?rl?k onlar? bir arada ba?lan?r. Ana bilgisayar d???m? bitmi? ve so?uk ta? ba?lar?n? indirdi Her ikisi de a??r nefes. Kalabal?k onay? m?r?ldand? ve ev sahibi bir kez ellerini ??rpt?. Bu muydu? Ray ba?lamak i?in gitti?ini merak ettiniz mi? O y?zden onun hakk?nda ba?l? horoz halka i?in m?te?ekkir oldu heyecanl?yd?. O cum yak?nda heyecan istemiyordu. Ger?ekten bu konuda endi?elenmenize gerek yoktu. O, herkesten sonra bo?almak i?in son olacakt?r. Orada bir?ok insan hareketli g?r?lt? ve sonra Ray uzun t?rnaklar onun v?cut ?zerinde ?al??an hissettim. De?il bir dizi, ama bir?ok setleri. O, yan?nda e?i inilti duymak ve o onun i?in yap?l?yor ne oldu?unu g?rmek, onu g?rebiliyordum diledi. Sonra ellerini v?cudunun dudaklar? ve dilleri ile kat?ld? ve o da inlemeye ba?lad?. Bir d?zine a??zlar, iki d?zine eller, sa? tickling. . .. Duyumlar? dokundu olmak harika bir duygu i?ine s?r?klendi. Sonra, onu alarak ve onu emmeye onun horoz bir a??z hissettim. Diye inledi ve ki?inin sa? kapmak ve onun horoz t?m yol a?a?? itmek istedi, ama o k?p?rdamad?. O izin verilmiyordu. A??z ?ekildi ve bir kedi onun horoz ?zerinde a?a?? kayd?rd?. Bu ?slak, gev?ek bir kedi ve ki?i ?ok hafif oldu. O k???k olmal?d?r. O kim olabilece?ini hayal etmeye ?al???yorum, kalabal?k d???nd?, ama eller ve a??z ve kedi hissi ?ok fazlayd?. O, t?m d???nce tren kaybetti ve sadece devam eden lanet hissettim. O y?ksek sesle e?i inilti duydum ve y?z?n? bu kadar yak?n onu emme sesleri duyabiliyordu o birisi ?fleme oldu?unu biliyordu. O y?z?nde bir kedi bas?l? ve onu yalamak ve emmek i?in oldu?u gibi, ancak d???nmek i?in zaman yoktu. Y?z?nde kedi ?ekerli su gibi tatl? ve ?ok ?slak. O kedi yedi, parmaklar?n? i?ine kayar ve iyi ve h?zl? lanet hissettim. Kad?n cum ve bir sel sular? Ray ?zerinde y?kanm?? uzun s?rmedi. ??ti kadar elinden yalad?, ama tatl? bir s?v? onun y?z ve sa? kapl?. Ilk ?ekildi gibi ba?ka bir cinsel fantazi urunleri seks market kedi y?z?n? bas?ld???nda, o yalamaya ve ayn? zamanda onu emmeye ba?lad?. Sonra kad?n bir yandan, ayn? zamanda onu ok?ayarak ve onunla oynamaya sonra onu sarsmaya ba?lar binicilik ve hissettim. Y?z?nde kedi ona eziyet ba?lad? ve o de?erdi i?in yalamak ve emmek zorunda kald? O bunu d???nmek i?in uzun olmad?. Sonra her taraftan kedi hissettim ve ellerini binmek b?ylece onun parmaklar? kas?ld?. O ellerini sular? kapal? ve sonra da ellerini i?ine kayd?rd? ve onlara kar?? eziyet ba?lad? kadar damlayan ?slak pussies parmaklar?n? aras?nda ileri ve geri s?rt?nme hissettim. Pussies bacaklar? ovu?turdu ediliyordu, ?slak yar?klar a??lm?? ve clits kad?n cum yapmak i?in onun eti ?zerinde ovu?turarak. Ba?ka bir kad?n da, kendini onun ?zerine damlayan sular? onu ve onu kapsayan cum ona onu kedi yukar? ve a?a?? ovu?turarak, g??s?nde ve g?bek ata biner oldu. Evli ve iki erkek inilti duydum ve e?i gasp duydum. Cum a?z?n? ve kedi de muhtemelen onun ?zerinden s??rayan ve edildi?ini biliyordu. Adam?n kad?nlar taraf?ndan oldu?u gibi, erkekler taraf?ndan kapal? ediliyordu. Duyumlar? diye hat?rl?yorum olabilir sonra uzun s?re devam etti. Onun toplar? ona bindi bir?ok pussies birine bo?altmak i?in izin verilmesi i?in a?r?yordu. Kedi onun horoz monte edilmi? ve daha sonra onlar gelene kadar onu becerdin Pussy sonra, bir sonraki onu mount etmeye. Onun cum istedi?iniz t?m v?cudu titredi ... cum gerekir. O akla gelen her ?ekilde, her deli?e becerdin oldu?u gibi tekrar ve tekrar yan?na e?i sa?lad?m duyabiliyordu. Sonunda, onun horoz kald?r?l?r ba?lay?c? hissettim. S?cak bir a??z onun horoz sard? ve onu emmeye ba?lad?. Onun g?zleri ba?l? art?k kar?s?n?n ba??n?n ?ekilmesi oldu?unu farketti. O art?k orada de?ildi. A??z onun t?m uzunlu?u alarak ve daha sonra sadece kafa dudaklar? aras?na kadar ?ekerek, onu ?ok iyi emilir. Bir yandan onu h?zl? ve sert ok?uyordu ve onun toplar? cum patlad? diye ???l?k att?. A??z, cum emmek i?in ?al??t?, onu i?mek i?in ?al??t?, ama ?ok fazla geldi. Onun cum cum patlamadan sonra patlama vurdu onu ve karn?n?n emme ki?i ?zerinde s??rayan. Son olarak ge?irdim, orada nefesini yakalamaya ?al???yor yat?yordu. D?nd? ve g?zleri ba?l? ve Ray kald?r?ld? konak kalabal???n arka koltuklarda izlemek g?rebiliyordu. O kalabal???n pussies ayak ba? doymu? oldu. Onun dilini o yapm??t? yalama miktar? ve dil lanet zarar. Bacaklar?n?n aras?nda diz ??km??, v?cudu, o sadece onu kaplam??t? kalabal?k ve kendi cum erkek kombine cum damlayan, e?i oldu. G?l?ms?yordu ve Ray ona g?l?msedi ve ona kar?? bacak ovu?turdu. D?nd? ve ?u anda ??plak ve onun horoz onun cum sonra k???ltmek i?in ba?lang?? ??oldu ev sahibi bakt?. O g?l?msedi. "Kul?b?n ho? geldiniz. Ikiniz kadar size zevk gibi bize zevk umuyoruz, "dedi ve Ray g?l?msedi. Oh evet, bu kesinlikle e?lenceli bir grup.

Posted: 02:55, 2011-Nov-25
Comments (0) | Add Comment | Link

realistik sisme bebek

Ray onun i? ?ama??r? a?a?? kayd?rd? ve onun sert horoz bahar tam uzunlukta sa?lar. O tam olarak bilmedi?ini insanlar?n bir grup ?n?nde dimdik ayakta olmas? ba?ard? ?a??rtt?, ama o asl?nda olduk?a heyecan verici bulunmu?tur. Kar?s? onu k?lot ve sutyen ??kard? ve takdir ve ?ehvet bir ?f?r?m kalabal?k ge?ti. Ev sahibi kar?s?na do?ru y?r?d? ve onun g???sleri hafif?e ovmak ba?lad?. O, neredeyse ?ift d b?y?k g???sleri vard? ama tamamen de?il. Onun meme pembe ve b?y?k ve k???k g?m?? ?emberler ile deldi. Onu kedi dudaklar? da g?m?? bir d?ng? ile deldi ve t?m o inan?lmaz ??plak g?r?n?yordu. V?cudu, g?m?? tak?lar, daha da g?ze ?arp?yor alt?n kahverengi renk bu y?zden ??plak g?nl?k tabaklanm??. Onu kedi dudaklar?n? ard?ndan onu derin bir pembemsi rengini geri kalan?ndan daha koyu ve ??plak t?ra?. Onlar onun uyar?lma ile parl?yordu. O azg?n iken onu kedi her zaman ?ok ?slak var. O, onun ??plak v?cudu g?r?n?ml? insanlar keyif kalabal?k ve a? g?r?n?yor leers zevk. O d?nd? ve herkes onun t?m v?cudu iyi bir g?r?n?m verdi. Onun k???n? o istedik sonra biraz a??r, ama d?zg?n v?cutlu ve seksi v?cudu tipi oldu. O ?ehvetli ve seksi g?r?n?yordu ve o da bunu biliyordu. Ray de ??plak orada duran seksi hissettim sexshop seks shop . O heykel sert v?cudunun ?al??t?. Onun kol ve g???s ?i?irilmi? bir v?cut geli?tirmeci bakmadan iyi bakmak i?in yeterli kas. Derisi derin bir bronzluk ve onun sar???n sa?lar? ve ???l ???l mavi g?zleri g?sterdi. Onun horoz 7 santim uzunlu?unda ... Onu orada ?ok g?venen ayakta hissetmek i?in yeterince uzun ve mili daha geni? idi b?y?k bir kafas? ile kal?n. O iyi bir horoz ve a??r toplar? vard?. Sexy orada dururken hissettim. Kalabal?k hala k???k tiyatrosu dolum oldu. Gece havan?n serin, s?cak bir yaz vaat gibi s?cak bir esinti ile net bir bahar zaman?, oldu. Kalabal?klar e?lence i?in ev sahibi onlar? ?imdik ba?lad? kar?s?n?n meme ?rperti ve uyar?lma sert edildi. Diye inledi ve ?al?nan onu meme hissi daha fazla g?r?lt? yapmadan tutmak i?in duda??n? ?s?rd?. O sadece yeterince azg?n cum olabilir. Kalabal?k, ?o?unlukla i? ?ama??r? ya da ??plak giymi?ti. Montaj, ne oldu?unu ?o?u da uyand?rd?. Ray o yerden sert musluklar ve ?slak pussies, onu seyrediyordu seks deniz g?rebiliyordu. Ba?lamak i?in g?stermek i?in bekliyorlard?. Yani Ray oldu. Ev sahibi festival ba?lamak i?in yeterli say?da insan toplanm??t? karar verdi. O, herkesin izlemek i?in gelece?ini biliyordum, festival boyunca devam eden di?er ?zel g?steriler vard?. Yani tiyatro yeterli say?da insan vard?, yakla??k 30 ya da ?ylesine, o ba?lamaya karar verdi. Ray e?inin elini tuttu ve kocas?na g?t?rd?. Onlar yakla??rken birbirine g?l?msedi, hem b?ylece onlar ancak kendilerini i?erebilir cum ne heyecan. Ev sahibi ?ok g?l?mseyen, bu iki ?ok e?lenceli olurdu. Bunu yapacak ne kadar merak ediyordum. Onlar ?ok haz?r ve azg?n g?r?n?yordu. Bu soru, nerede kal?c? nas?l oldu?

Posted: 02:55, 2011-Nov-25
Comments (0) | Add Comment | Link

Porn